Διαγωνισμός 01
Διαγωνισμός 01
ADDENDUM
 
Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :         
 
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 
ADDENDUM
 
Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :         
 
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 
ADDENDUM
 
Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :         
 
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 
ADDENDUM
 
Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :         
 
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 
ADDENDUM
 
Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :         
 
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών 
/κοινού) και
κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα. 
 
ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Εκ παραδρομής έχει γραφεί στο «διόρθωση Παράρτημα ΙΙ αντικείμενο της σύμβασης» στον κωδικό παραρτήματος 1-5 όροι εντολής –Τεχνικές προδιαγραφές στην παράγραφο 3.2.2. (14) ότι  :        

Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –
(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών /κοινού) και κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 16 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 16 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα.

 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Για τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο Ανάδοχος πρέπει να υπάρχει εν ισχύ –

(α) πιστοποιητικό καταλληλότητας,
(β) άδεια κυκλοφορίας,
(γ) πιστοποιητικό ασφάλισης (που να καλύπτει τη μεταφορά επιβατών /κοινού) και κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα.

 

ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΔΙΔΕΤΑΙ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 16.00


Έγγραφα διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών λεωφορείων για τη μεταφορά μαθητών για καθορισμένες μαθητικές διαδρομές στην Επαρχία Αμμόχωστου.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών 23/09/2014 στις 13:00 το μεσημέρι.

 

Απαιτούμενα Πιστοποιητικά                                         
Δήλωση Εξασφάλισης των Εγγράφων Διαγωνισμού  
Δέσμευση μη Απόσυρσης της Προσφοράς  
Οικονομική Προσφορά  
Μέρος Α  
Μέρος Β  
Παράρτημα Ι  
Παράρτημα ΙΙ  
Διόρθωση στο Παράρτημα ΙΙ  
Παράρτημα ΙΙΙ  
     
     
ΔΙΟΡΘΩΣΗ_Υποδειγμα Εντυπου Οικονομικης  Προσφορας Εντυπο 3  
ΔΙΟΡΘΩΣΗ_Οικονομικη Προσφορα Εντυπο 9  
ΔΙΟΡΘΩΣΗ_Παράρτημα ΙΙ_Αντικειμενο Της Συμβασης  
ΔΙΟΡΘΩΣΗ_Πινακας Δρομολογιων  


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Εκ παραδρομής εχει  γραφτεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ παραγραφο 3.2.2 -15(γ) οτι: "κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 25 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 25 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα"

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟ ΠΙΟ ΠΑΝΩ: 

"κάθε όχημα που εκτελεί δρομολόγιο πρέπει να είναι ηλικίας έως και 20 ετών. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει για την εκτέλεση δρομολογίου όχημα άνω των 20 ετών. Για τον υπολογισμό της ηλικίας του κάθε οχήματος θα λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που το όχημα ενεγράφη για πρώτη φορά σε οποιαδήποτε χώρα" 

Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Διαγωνισμός 01Διαγωνισμός 02
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης