ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:

Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (E.K. 181/2011)

 • Μη επιβολή διακρίσεων όσον αφορά τους ναύλους και τους όρους της σύμβασης σε βάρος επιβατών – άμεσα ή έμμεσα – βάσει της ιθαγένειάς τους.
   
 • Μη διακριτική μεταχείριση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με μειωμένη κινητικότητα καθώς και χρηματική αποζημίωση για την απώλεια ή ζημία του εξοπλισμού κινητικότητάς τους σε περίπτωση ατυχήματος.
   
 • Θέσπιση ελάχιστων κανόνων για την ταξιδιωτική ενημέρωση όλων των επιβατών πριν και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, καθώς και γενική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματά τους στους τερματικούς σταθμούς και με επιγραμμικές υπηρεσίες πληροφόρησης. Εφόσον είναι εφικτό, η πληροφόρηση αυτή θα παρέχεται σε προσιτή μορφή κατόπιν αιτήματος ιδίως για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα.
   
 • Διαθέσιμος μηχανισμός διεκπεραίωσης καταγγελιών από τους μεταφορείς, για όλους τους επιβάτες.
   
 • Ανεξάρτητοι εθνικοί φορείς σε κάθε κράτος μέλος με εντολή να εφαρμόσουν τον κανονισμό και, κατά περίπτωση, να επιβάλουν ποινές.


ΓΙΑ ΤΥΧΩΝ ΠΑΡΑΠΟΝΑ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ


ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Βασιλέως Παύλου 27, 2412 Έγκωμη

Τηλ.: +35722807000, Φαξ.: +35722354030
email: roadtransport@rtd.mcw.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcw.gov.cy/mcw/rtd/rtd.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocumentΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΩΝ, ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ:ΟΙ  ΟΔΗΓΟΙ  ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:

• Να τηρούν τους κανονισμούς / οδηγίες της Διεύθυνσης και των Προισταμένων τους και το πρόγραμμα εργασίας τους.

• Να τηρούν την Κυπριακή Νομοθεσία και να εφαρμόζουν τους κανονισμούς της τροχαίας.

• Να σταματούν το λεωφορείο για αποβίβαση και επιβίβαση επιβατών στις καθορισμένες κατά περιοχή στάσεις.

• Να φορούν την υπηρεσιακή τους στολή.

• Να συμπεριφέρονται με ευγένεια και να εκτελούν τα καθήκοντα τους ευπρεπώς. 

• Να οδηγούν χωρίς επικίνδυνους ελιγμούς, να μη αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, και να μην ξεκινούν ή να σταματούν απότομα.

• Να προσέρχονται ξεκούραστοι για την ανάληψη της εργασίας τους και να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, ναρκωτικά ή άλλα ψυχοτρόπα φάρμακα κατά την διάρκεια της υπηρεσίας τους.

• Να μην ανοίγουν τις πόρτες πριν ακινητοποιηθεί το λεωφορείο στη στάση και να μην ξεκινούν πριν επιβιβαστούν ή αποβιβαστούν όλοι οι επιβάτες ή πριν κλείσουν οι πόρτες του λεωφορείου.

• Να μην καπνίζουν εντός του λεωφορείου.

• Να μην χρησιμοποιούν κινητό τηλέφωνο κατά την οδήγηση του λεωφορείου.

• Να παρέχουν τις υπάρχουσες διευκολύνσεις στο λεωφορείο και την βοήθεια τους κατά την επιβίβαση και αποβίβαση των επιβατών με ειδικές ανάγκες και των ατόμων με αναπηρίες ή άλλα κινητικά προβλήματα.

• Να είναι πάντοτε πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες και να εξυπηρετούν τους επιβάτες όσο το δυνατό καλύτερα.

• Να εκτελούν κάθε εργασία που τους ανατίθενται από τον οργανισμό και που έχει σχέση με τις εργασίες του οργανισμού και με την ιδιότητα τους ως οδηγοί.


ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΟΜΙΣΤΡΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:

• Να διενεργούν τον έλεγχο με ευγένεια και λεπτότητα.

• Να ενημερώνουν τους επιβάτες για την υποχρέωση της καταβολής του κομίστρου.

• Να αναρτούν σε εμφανή θέση την ειδική ταυτότητα τους κατά τη διενέργεια του ελέγχου.

• Να ενημερώνουν τους επιβάτες για τον ακριβή λόγο επιβολής του προστίμου, σε περίπτωση μη καταβολής του κομίστρου απο τον επιβάτη.

• Να πληροφορούν τους παραβάτες για την αξία του προβλεπόμενου προστίμου, να εισπράττουν το πρόστιμο άμεσα και να εκδίδουν σχετική απόδειξη.


ΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ:

• Να προμηθεύονται το ανάλογο εισιτήριό απο τον οδηγό του λεωφορείου ή απο αλλα σημεία πώλησης.

• Να έχουν το εισιτήριο τους μαζί τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης τη διαδρομής και να το επιδεικνύουν στους Ελεγκτες σε περίπτωση ελέγχου.

• Όσοι είναι δικαιούχοι μειωμένης τιμής εισιτηρίου, να επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο και το σχετικό δελτίο απόδειξής του δικαιώματος αυτού.

• Όσοι είναι κάτοχοι εφταήμερου, μηνιαίου και ετήσιου εισιτηρίου απεριορίστων διαδρομών, ή δελτίου ελεύθερης κυκλοφορίας, να τα έχουν μαζί τους κατά τη διάρκεια ολόκληρης τη διαδρομής και να το επιδεικνύουν στους Ελεγκτες σε περίπτωση ελέγχου.

• Να συμπεριφέρονται με ευγένεια προς τα υπηρεσιακά όργανα του Οργανισμού ή / και της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Οδικών Μεταφορών).

• Να επισημαίνουν έγκαιρα την πρόθεσή τους να επιβιβαστούν στο λεωφορείο ή να αποβιβαστούν απο αυτό και να μεριμνούν για την προσωπική τους ασφάλεια κατα την επιβίβαση, την παραμονή και την αποβίβαση τους απο το λεωφορείο.

• Να παραχωρούν σε άτομα με ειδικές ανάγκες, γυναίκες σε κατάσταση εγκυμοσύνης, γονείς με μικρά παιδιά, και υπερήλικες τις προκαθορισμένες για αυτά τα άτομα θέσεις.

• Να μην μεταφέρουν ζώα ή πουλιά, ναρκωτικές ουσίες, όπλα, εκρηκτικά υλικά ή οτιδήποτε άλλο είναι παράνομο ή επικίνδυνο για τους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου.

• Να εισέρχονται εντός του λεωφορείου με ευπρεπή ενδυμασία.

• Να μην καπνίζουν, να μην θορυβούν, να μην μιλούν σε κινητό τηλέφωνο με ανοικτή ακρόαση, να μην χρησιμοποιούν ραδιόφωνο ανοικτής ακρόασης και γενικά να μην ενοχλούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόλοιπους επιβάτες του λεωφορείου.

• Να μην ρυπαίνουν, να μην λερώνουν και να μην προκαλούν φθορές ή υλικές ζημιές σε οποιοδήποτε μέρος του λεωφορείου ή άλλης εγκατάστασης που ανήκει στην ιδιοκτησία του ΟΣΕΑ.

• Να μην προκαλούν εντάσεις ή προστριβές με το προσωπικό του ΟΣΕΑ και να συμμορφώνονται με όλες τις υποδείξεις του προσωπικού του ΟΣΕΑ.

 

Ο ΟΣΕΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις των κανονισμών / οδηγιών της διεύθυνσης και του προσωπικού του ΟΣΕΑ από το επιβατικό κοινό.

Ο ΟΣΕΑ επίσης δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για παραβάσεις της νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από το επιβατικό  κοινό.
 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ:

Σε περίπτωση που επιβάτης εντοπισθεί, σε τυχόν έλεγχο από ελεγκτές του ΟΣΕΑ ή της Αναθέτουσας Αρχής (Τμήμα Οδικών Μεταφορών), να μην έχει στη κατοχή του έγκυρο εισιτήριο θα του επιβάλλεται επιτόπου πρόστιμο. Το πρόστιμο θα πρέπει να πληρώνεται επιτόπου, στον ελεγκτή, ο οποίος θα εκδίδει και σχετική απόδειξη.


 

Νέα / Ανακοινώσεις
Λίστα επικοινωνίας
Γενικές ΠληροφορίεςΔιοικητικό ΣυμβούλιοΚώδικας Υποχρ. / Δεοντολογίας
Φόρμα ΕπικοινωνίαςΦόρμα Εισηγήσεων / ΠαραπόνωνΦόρμα Αίτησης Εργοδότησης